नेपाल आइडलको यस्तो छ स्टेज, लाइभ सुरू हुँदै (ताजा तस्बिरहरू)

By | September 22, 2017

महेश कुमार कार्की

कतार। केहीबेरमा सुरु हुन लागेको नेपाल आइडलको ग्राण्ड फिनालेको रौनक कतारमा चुलिएको छ।

मञ्चमा अाैपचारिक कार्यक्रम सुरू हुनै लागेको छ।

प्रतिस्पर्धी र आयोजक कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने अन्तिम तयारीमा देखिन्छन्।

सभा कक्ष सहभागीहरूले भरिएको छ।

चर्को हुटिङ सहित आइडल प्रतिस्पर्धीको कार्यक्रमस्थलमा स्वागत गरिएको छ।
फाइनल लाइभको यहाँ यहाँ अन्तिम तयारी चलिरहेको छ। कार्यक्रम स्थलमा सहभागीहरुले आफूले रुचाएको आइडलका पक्षमा भोट मात्रै गरेका छैनन् हुटिंग र नाराबाजी पनि गरेका देखिन्छन्।

कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धीहरुको प्रतीक्षामा सहभागीहरु व्यग्र भएर कुरिरहेका छन्।

डिसी नेपालले कार्यक्रममा सहभागी हुन टिकट काटेर कार्यक्रम हल बाहिर कुरेका केही सहभागीहरुसँग प्रतिकृया लिएको छ।

आफ्नो आइडललाई भोट हाल्ने होड पनि यहाँ चलिरहेको छ।

kqsf/ ;Dd]ngdf cWoIf bfxfn
uf]/vfdf a’waf/ cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf g]skf dfcf]afbL s]Gb|sf cWoIf k’iksdn bfxfn …k|r08Únufot g]tfx? . dfcf]afbL s]Gb|n] uf]/vfdf k|lzIf0f sfo{qmd cfof]hgf u/]sf] 5 . t:jL/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;